Kuldre-Uhtjärve tee nime ja ruumikuju muutmine

30.11.23

1. Määrata Antsla vallas Uhtjärve külas Kuldre-Uhtjärve tee L3 (84301:001:0299), Vastse-Kubija (84301:003:0200), Kuldre-Uhtjärve tee L4 (84301:001:0301) Kollopalu (84301:003:0631), Kollopõllu (84301:001:0232) kinnisasjadel asuva Kuldre-Uhtjärve tee nr 8430007, algusega Antsla-Kanepi teelt, kogupikkusega 1540 m, uueks nimeks Kubja-Kollo tee, numbriga 8430007.

2. Määrata Antsla vallas Pihleni külas Lombi kinnisasjal (14201:001:0812), Kuldre-Uhtjärve tee L1 kinnisasjal (84301:001:0325) ja Kuldre-Uhtjärve tee L2 kinnisasjal (84301:001:0326) asuv tee, algusega Antsla-Kanepi teelt, kogupikkusega 1544 m, nimeks „Uhtjärve-Kuldre tee" ja numbriks 1420030.

Piirivariku tee nime muutmine Nõiariigi teeks

20.10.22

Ruumiandmete seaduse § 48 lõige 1 sätestab, et koha-aadress peab tagama objekti leidmise geograafilises ruumis ning olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga, § 54 järgi on koha-aadressi määraja kohalik omavalitsus. Antsla Vallavolikogu on koha-aadressi määramise delegeerinud vallavalitsusele. 

1. Määrata Antsla vallas Uhtjärve külas Piirivariku tee (teeregistri nr 8430037) uueks nimeks Nõiariigi tee. Lisa 1

 

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Köstrimäe teele nime määramine ja ruumikuju kehtestamine

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

20.09.22

Määrata Antsla vallas Ruhingu külas riigiteele nr 25183 Antsla-Kanepi täiendavalt rajatavatele ühissõidukipeatustele nimedeks „Panni" asukohtadega km 16,92 (vasakpoolne peatus) ja km 16,95 (parempoolne peatus) vastavalt lisale.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Tee nime muutmine

20.09.22

Tee nime muutmise määruse eelnõu avalikustada 21.09-05.10.2022 (15 päeva) enne vastuvõtmist. Määrata Antsla vallas Uue-Antsla külas liikluspinna Uue-Antsla-Kurasoo tee (teeregistri nr 8430024) uueks nimeks Pargi tee.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

9.02.21
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramise korralduse eelnõu koos lisaga   avalikustatakse 09.02.2021-23.02.2021, s.o 15 päeva enne korralduse vastuvõtmist.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Asustusüksuse lahkmejoone muutmine

20.12.18
Antsla Vallavolikogu algatas 18.12.2018. a otsusega nr 87 asustusjaotuse muutmise Luhametsa ja Roosiku küla piiril. Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kobela alevikus "Klubi tee" ruumikuju kehtestamine määruse eelnõu

31.10.16
 Liikluspinnale nime määramine ja ruumikuju kehtestamine Kobela alevikus rahvamaja kõrval