Nässmõisa paisjärve settest puhastamise eelprojekt

10.11.23

Käesoleva töö koostamise aluseks on Antsla Vallavalitsuse ja Alkranel OÜ vahel sõlmitud töövõtuleping nr 18-03-22-JEP_14-7/9. Lepingu objektiks on Nässmõisa paisjärve uurimis-projekteerimistööd, eesmärgiga koostada paisjärve settest puhastamise eelprojekt.Eelprojekti objektiks on Nässmõisa järv (katastritunnus 14201:001:0656), Antsla linnas, Antsla vallas, Võru maakonnas.Antsla Vallavalitsuse poolt hangitud töö eesmärk (hanke „Nässmõisa järve uurimis-projekteerimistööd" dokumentatsiooni alusel): uuringute läbiviimine ning eelprojekti koostamine Nässmõisa järvele mahus, mis võimaldab taotleda Keskkonnaameti kooskõlastusi, hinnata töömahtusid ning kavandada vajalikke tegevusi järve puhastamiseks ning ranna-ala laiendamiseks.

Projekt on leitav lingilt

Antsla kesklinna piirkonna maastikuarhitektuurne ehitusprojekt

10.11.23

 

Kesklinna projekt on leitav lingilt

Käesoleva projekti eesmärgiks oli leida sobiv väliruumi lahendus Antsla kesklinna piirkonnale, võimaldades seda kasutada rahuliku puhkealana, ürituste läbiviimiseks ja perega aja veetmiseks. Pidulike ürituste ja tähtpäevade läbiviimiseks on alale kavandatud omanäoline esindusväljak. Projektala eesmärk on pakkuda tegevusi igale vanuserühmale ja koondada kokku mitmekesised tegevused nii kohalikele elanikele kui ka külastajatele väljastpoolt Antslat.

Tuginedes projektala asukohale, paigavaimule ja eeldatavale kasutajaskonnale on kavandatud park, mis täidaks kõigi kasutajate ootusi. Kontseptsioon põhineb sektoritel, mis jagab ala mitmeks osaks. Sektorite struktuuri põhjal on kavandatu põhilised jalgteed, mille laiuseks on võetud 2,5 meetrit. Põhilised jalgteed koonduvad kokku ala keskmesse, mis loob alale nö. südame. Jalgteede teise astmena on kavandatud pisut kitsamad teed, 2 meetri laiused, mis paiknevad põhiteedega ristuvalt luues nii juurde veel väiksemaid ruume. Tänu risti paiknevale teede struktuurile on tekkinud rohkelt alasid, kus saab rajada erinevaid tegevusi ja haljastust. Arvestades olemasoleva haljastuse asukohti on väiksema laiusega jalgteedele lisatud väikeseid pöördeid, mis ühelt küljelt muudab disainlahenduse põnevamaks ja teisalt säilitab võimalikult palju olemasolevat haljastust. Kavandatud ruumideks on kohvikuala, mänguala, noorteala, wifiala, muru male, treeningala, teraapiaaed, keskväljak, õitsevate puittaimede ja lilleniitude ala, turuala ja esindusväljak koos lipuväljakuga. Kohvikualal paikneb väike kohvikuhoone koos mõnusa ja avara istumisalaga, kus on mugav einestada. Kohvikualalt avaneb hea vaade ka otse mänguväljakule, kus vanemad saavad hõlpsasti lastel silma peal hoida. Kohviku istumisala ümbrus on kavandatud murualana, kus saab pikniku pidada kui terrassil puuduvad näiteks vabad kohad või ongi eesmärgiks võtta kohvikust mõnus eine ja istuda oma linal. Kohvikualal on arvestatud ka ajutise kohvikumaja paigutamisega. Mänguala asub kohvikuala vahetus läheduses, pargi keskmes. Mänguala stiiliks on valitud ajalooline raudtee temaatika. Projekteeritud on rongi kujuline ronila, mängumaja, liivakast ja kahekohaline kiik. Rong peatub raudteejaamas ehk lastele on ka projekteeritud väike majake, mis imiteerib kohaliku raudteejaama. Jaamahoones saab sees mängida ning hoone ees on ka väike perroon. Kavandatud on ka liivakastid, mis asetsevad just kui raudteerööbaste keskel.

Tsooru küla tänavavalgustuse projekt

Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimise projekt

1.12.22

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti "Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine" (projekt nr 2014-2020.6.03.19-0194) raames renoveeritakse tänavavalgustus Antsla linnas, Kobela ja Vana-Antsla alevikus, Tsooru, Lusti ja Kraavi külas. Antsla valla asulate tänavavalgustuse taristu (valgustid, postid, kaablid ja juhtimiskilbid) on amortiseerunud. Valgustid paiknevad hajusalt ja kohati ebaloogilistes kohtades ning olemasolevad naatriumi ja elavhõbeda valgustid on energiakulukad ja ohtlikud keskkonnale. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule, mille tulemusel saavutatakse energiasäästlikum ja turvalisem elukeskkond, kus taristu renoveerimise tulemusena hoitakse arvestuslikult kokku ca 89,28 MWh aastas, see tähendab CO2 hulk väheneb ca 97,32 tonni võrra aastas. Projekti eelarve on 506 368 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt eraldatud toetuse summa on 349 393,92 eurot. Projekt on plaanis ellu viia hiljemalt 2021. aasta sügiseks. Projektid leitavad lisadena.

Antsla Vallavalitsus teatab Antsla vallas tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimisest ja Antsla valla kasuks sundvalduse seadmisest ning Kobela alevikus Elamu alajaama F13 rekonstrueerimise projekteerimisest ja Elektrilevi OÜ kasuks sundvalduse seadmisest.

1. Antsla vald rekonstrueerib Antsla vallas Lusti külas, Tsooru külas, Vana-Antsla alevikus ja Kobela alevikus ja Antsla linnas amortiseerunud tänavavavalgustuse. Projektid koostas Empower AS (Töö nr: PP010920).

Projekt on kavandatud olemasoleva tänavavalgustuse ümberehitamiseks, et asendada halvas seisus valgustuspostid, vananenud tehnoloogial põhinevad erinevat tüüpi, suure energiatarbega valgustid ja elektrijaotuskilbid kaasaegsete ja ökonoomsete seadmetega. Valgustite osas minnakse üle LED-tüüpi valgustite kasutamisele.

Antsla Vallavalitsus soovib järgmistele eraomandis olevatele kinnistutele seada ehitatavate tehnorajatiste talumiseks Antsla valla kasuks sundvalduse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 alusel:

*Lusti küla Raudtee tn 52 kinnisasi, registriosad 2177941–2179641, 14301:002:0060; Pika tee 5 kinnisasi, registriosa nr 2174441-2176141, 14301:002:0064; Raudtee tn 50 kinnisasi, registriosa nr 2181141-2182841, 14301:002:0065; Raudtee tn 48 kinnisasi, registriosa nr: 2180141-2180841, 14301:002:0065.

*Tsooru küla Kaupluse kinnisasi, registriosa 1571241, 14303:002:0030; Puiestee kinnisasi, registriosa 78941, 14303:002:0470; Pärna kinnisasi, registriosad 2132941-2133641, 14303:002:0065; Transpordiameti hallatava 25109 Tsooru-Kangsti tee kinnisasi, registriosa 7451750, 14303:002:2181;

*Vana-Antsla alevikus Antsla mnt 4 kinnisasi, registriosa 2669241, katastriüksus 14301:001:0004; Antsla mnt 7 kinnisasi, registriosa 7343850, 14301:001:0272; Antsla mnt 9 kinnisasi, registriosa 7343850, katastriüksus 14301:001:0269; Antsla mnt 11 kinnisasi, registriosa 2669341, katastriüksus 14301:001:0023; Transpordiameti hallatava 25183 Antsla-Kanepi tee kinnisasi, registriosa 3811350, katastriüksus 14301:001:0005;

*Kobela alevikus Aia tn 2 kinnisasi, registriosad 2337941-2339641, katastriüksus 14301:003:0019; Aia tn 4 kinnisasi, registriosad 2345441-2347141 14301:003:0015; Aia tn 6 kinnisasi, registriosad 2456141-2457841 14301:003:0016; Aia tn 8 kinnisasi, registriosad 2429641-2431041, 14301:003:0017; Aia tn 14 kinnisasi, registriosa 1988941, katastriüksus 14301:003:0690; Parkla kinnisasi, registriosad 2253941-225624 14301:003:0004; Transpordiameti hallatava 25126 Kobela-Ohkatsi tee kinnisasi, registriosa 3286050, katastriüksus 14301:002:0010; Transpordiameti hallatava 23129 Laatre-Antsla tee kinnisasi, registriosa 3190250, 14301:002:0014.

2. Antsla Vallavalitsus soovib järgmistele eraomandis olevatele kinnistutele seada tehnorajatiste rekonstrueerimiseks Elektrilevi OÜ kasuks (Leonhard Weiss OÜ poolt koostatud tööprojekt IL6001 Elamu alajaama F13 nõuetekohasuse tagamine. Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond.) sundvalduse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 40 alusel:

Kobela alevikus Aia tn 4 kinnisasi, registriosad 2345441-2347141 katastriüksus 14301:003:0015; Kobela alevikus Aia tn 6 kinnisasi, registriosad 2456141-2457841 katastriüksus 14301:003:0016.

Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata. Sundvaldus kantakse maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.

Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata. Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.

Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade omanikele lähtub Antsla Vallavalitsus haldusmenetluse seadusest, mille järgi loetakse dokument kätte toimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega maakonna üleses ajalehes. Teade sundvalduse seadmise menetluse kohta avaldatakse ajalehes Lõunaleht.

Sundvalduse ala plaanidega on võimalik tutvuda Antsla Vallavalitsuse maa- ja planeeringute spetsialisti juures (F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla) või Antsla valla kodulehel. Kinnisasjade omanikel on õigus esitada nelja nädala jooksul sundvalduse seadmise menetluse algatamisest arvates sundvalduse seadjale oma arvamus. Antsla Vallavalitsus palub esitada arvamused hiljemalt 28. mai 2021 e-posti aadressil vald@antsla.ee või paberil, aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn.

 

Lisateavet ehitusprojekti ja/või sundvalduse menetluse kohta saab e-posti aadressil ester@antsla.ee.

Lusti külas Pika tee rekonstrueerimise projekt

Boose järvedega seotud parendused

20.06.19
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Keeritiigi pargi projekt

26.06.19

 

On valminud Keeritiigi pargi maastikuarhitektuurne projekt.

Antsla-Kraavi kergliiklustee

30.11.18
Maanteeameti tellimusel on koostamisel Antslat läbivate teede rekonstrueerimise projekt, mille raames projekteeritakse ka Antsla-Kraavi kergliiklustee (jalg- ja jalgrattatee).
Toimetaja: ESTER HOMMIK
30.11.18
Urvaste Vallavalitsuse tellimusel koostas Reaalprojekt OÜ 24 Uue-Antsla – Vana-Antsla mnt nr 251; km 0,000-0,975 Uue-Antsla külas Töö nr VP13037 Jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt
Toimetaja: ESTER HOMMIK
28.01.20
Projekteerimistingimuste avatud menetlus on lõppenud. Lüpsikarjale vabapidamislauda, asukohaga Tuulemäe maaüksus, Antsla linnaga piirnev Oe küla, projekti koostamiseks 10.02.2017. a korraldusega nr 34 väljastatud projekteerimistingimuste muutmiseks on algatatud avatud menetlus ja avalik väljapanek. Tuulemäe Agro OÜ on esitanud 17.09.2018. a taotluse, millega soovib muuta Antsla vallavalitsuse 10.02.2017. a korraldusega nr 34 väljastatud projekteerimistingimusi. Taotluses on soovitud suurendada 2017. a väljastatud projekteerimistingimustes toodud laudakompleksi EHITISEALUST PINDA 1050 m2-lt 2060- le m2. Projekteerimistingimuste eelnõus on ehitise pinnaks 2060 m2. Samas taotletakse SÕNNIKUMAJANDUS-e punkti väljajätmist, kuna tahke sügavallapanuga vabapidamislauda ehitusega ei olevat vajadust eraldi ehitatava sõnnikuhoidla järele. Veeseaduse § 26.2 lõike 3 järgi loomapidamishoonel, kus kasutatakse sügavallapanutehnoloogiat ja mis mahutab sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud sõnnikukoguse, ei pea sõnnikuhoidlat olema. Kui loomapidamishoone ei mahuta lõikes 2 nimetatud sõnnikukogust, peab üle jääva koguse jaoks olema seda mahutav hoidla. Seega sõnnikumajanduse punkti välja ei jäeta. Muus osas projekteerimistingimuste muutmist ei taotletud. Seoses sellega, et teid saab muuta iga ilmaga läbitavateks ja tolmuvabadeks ka teisiti kui ainult asfalteerimisega, muudeti teede asfalteerimise nõue kõvakattega teede rajamiseks. Kohustuslikuks sai muudetud haljastuse punktis kõrghaljastuse rajamine. Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Antsla vallamajas 22.10.2018 - 05.11.2018 vallamaja tööaegadel ja Antsla valla veebilehel www.antsla.ee. Arvamusi ja vastuväiteid projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel vald@antsla.ee või paberkandjal Antsla vallamajja, F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Lusti tee tänavavalgustuse põhiprojekt

13.09.18

Käesolev elektrivarustuse projekt  annab lahenduse Lusti tee tänavavalgustuse väljaehitamiseks  pikkuses 400m alates Antsla-Kobela kerglliklustee äärest.

Ehituse  käigus paigaldatakse vajalikud valgustipostid, valgustid  ja kaabeldus.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest

Madissoo tee rekonstrueerimise pakkumuste esitamine

25.07.18
Madissoo tee rekonstrueerimise pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.08.2018. pakkumused esitada vald@antsla.ee
Toimetaja: ESTER HOMMIK
22.10.18
Antsla metsakalmistu parkla rekonstrueerimistööd on teostatud
Toimetaja: ESTER HOMMIK
22.10.18
Projekteerimistingimuste avatud menetlus on lõppenud

Koiva maaparandushoiukava eelnõu

23.10.18
 
22.07.15

Maaparandushoiukavade eelnõud on kättesaadavad Põllumajandusameti kodulehelt aadressilt http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424

 

27.11.17
Kobela Kesk tn 9 parkla rekonstrueerimine on lõpetatud

Posti tänava pikenduse projekt

4.07.17