Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsiline kohandamine

Taotlemine suletud!  

Kirjeldus:

Antsla vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse perioodil 2019 - 2022. aastal kuni 13 erivajadustega inimese eluruum nende vajadustele vastavaks.

Taotluste vastuvõtmine lõpetatud !

Eluruumi kohandamise toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt tema puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kohanduse toetust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Antsla vald. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

Toetust on võimalik taotleda kohanduse saaja eluruumi (kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht) vajaduspõhiseks kohandamiseks:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

Sotsiaalosakond kontrollib laekunud taotluste vastavust projekti tingimustele ning esitab Antsla valla koondtaotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Taotluse rahastamise otsuse alusel tehakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele:
Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Õigusaktid:

(Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise kord)

Lisainformatsioon:

Riigi Tugiteenuste Keskuse info meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kohta

Vastutaja:

Sotsiaalnõunik Agnes Kirsbaum, telefon 7855008, 5290722, e-post agnes@antsla.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Kohanduse toetuse taotlemiseks peab esitama vallavalitsusele vormikohase eeltaotluse. Taotluse vormi saab Antsla Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Eeltaotlusele märgitakse:

 • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed või/ja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
 • Kohandatava eluruumi aadress;
 • Planeeritav kohandas (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus
 • Kohandamisest kasusaavate isikute arv;
 • Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta.

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Taotlusele lisatakse
 • üürileping, juhul kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
 • taotlusele esindusõiguse alus (kohtumäärus, volikiri), kui taotluse esitab taotleja esindaja.

Viide:

Eluruumi kohandamise toetuse taotluse vorm