Üldplaneeringu eelnõu ja KSH

27.12.22

Antsla vallavolikogu võttis 20.12.2022 otsusega nr 26 vastu Antsla valla uue üldplaneeringu ja tunnistas nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. 

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.01.-16.02.2023.

Väljapaneku kestel saab esitada arvamusi ja ettepanekui Antsla vallavalitsusele kirjalikult vald@antsla.ee või paberkandjal F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu dokumendi failid lisatud allpool ja siit leiad avaliku veebikaardi

Veebikaardil täiendavate kihtide avamiseks vajuta kihi nime ees olevale väikesele kolmnurgale.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks

13.12.22

Planeerimisseaduse § 85  kohaselt esitatakse Üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust.

(2) Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole 30 päeva jooksul üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi nende kohta arvamust avaldada, kui seadus ei sätesta teisiti.

(3) Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule õigusaktiga või maakonnaplaneeringuga, loetakse üldplaneering kooskõlastatuks. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamisel hinnatakse aruande eelnõu õigusaktidele vastavust ning selles sisalduvate hinnangute piisavust ja objektiivsust.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu dokumendi failid lisatud allpool ja siit leiad avaliku veebikaardi

Veebikaardil täiendavate kihtide avamiseks vajuta kihi nime ees olevale väikesele kolmnurgale.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

14.12.21

Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste

avalikud arutelud toimuvad 20.12.2021

kell 10.00 Tsooru rahvamajas,

kell 13.00 Antsla KSK suures saalis,

kell 16.00 Uue-Antsla rahvamajas.

 

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 11.10.2021-10.11.2021.

10.02.22

Antsla valla üldplaneeringu planeeringuala suuruseks on kogu Antsla valla territoorium, pindalaga ca 411 km(41100 ha). Antsla linn, Kobela alevik, Vana-Antsla alevik ja külad: Anne, Antsu, Haabsaare, Jõepera, Kaika, Kassi, Kikkaoja, Kirikuküla, Koigu, Kollino, Kraavi, Kuldre, Kõlbi, Litsmetsa, Luhametsa, Lusti, Lümatu, Madise, Mähkli, Oe, Pihleni, Piisi, Rimmi, Roosiku, Ruhingu, Savilöövi, Soome, Säre, Taberlaane, Toku, Tsooru, Uhtjärve, Urvaste, Uue-Antsla, Vaabina, Viirapalu, Visela, Ähijärve.

Antsla valla ÜP koostamise eesmärgiks on haldusreformi järgse Antsla valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine 15 aasta perspektiivis. Üldplaneeringu koostamisel on põhifookus valla strateegiliste arengueesmärkide elluviimisel läbi ruumiliste eelduste tagamise, ennekõike ehitustingimuste ja maakasutuse määramise kaudu. Väärtuslike maastike määratlemine, rohevõrgustiku täpsustamine ning tootmismaade määratlemine.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 11.10.2021-10.11.2021.

Avalik väljapanek toimub elektrooniliselt valla veebilehel https://antsla.kovtp.ee/uldplaneering ja paberkandjal Antsla valla administratiivhoones, aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, Kuldre raamatukogus, aadressil Kuldre küla Kuldre kool, Tsooru raamatukogus, aadressil Tsooru küla Tsooru rahvamaja, lahtioleku aegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus kirjalikult avaldada üldplaneeringu kohta oma arvamust.

Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Antsla Vallavalitsuse aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn või e-maili teel: vald@antsla.ee.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu dokumendi failid lisatud allpool ja siit leiad avaliku veebikaardi

Veebikaardil täiendavate kihtide avamiseks vajuta kihi nime ees olevale väikesele kolmnurgale.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Üldplaneeringu koostamine

16.02.21