Põllu tn 2a maaüksuse detailplaneering

24.03.23

Antsla Vallavalitsuse 22.03.2023. a korraldusega nr 2-3/80 „Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindmise algatamata jätmine" algatati Antsla linnas Põllu tn 2a maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on muuta Põllu tn 2a krundi kasutamise sihtotstarvet elamumaast ärimaaks ja anda ehitusõigus krundile kuni 2 ärihoone ehitamiseks. Soov on ehitada krundile mitmeotstarbeline ärihoone (toitlustus- ja büroohoone) ja iseteeninduslik autopesula (rajatis).

Planeeringuala suuruseks on ca 3200 m2.

Sama korraldusega otsustati algatamata jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, senisest ja planeeritavast maakasutusest ja arvestades asjaoluga, et tegemist on linnalise keskkonnaga, ei ole ette näha detailplaneeringu realiseerimisel olulist negatiivset keskkonnamõju või keskkonnaseisundi olulist kahjustumist.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Pargi 3 krundi detailplaneering

10.10.22

Antsla Vallavalitsus algatas 05. oktoobril 2022. aastal korraldusega nr 2-3/371 Antsla linnas Pargi tn 3 kinnisasja (14401:002:0080) detailplaneeringu ning otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringuala suuruseks on 2783 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale kinnistule sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus- ja parkimislahenduse määramine, kommunikatsioonide kavandamine. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Antsla valla üldplaneeringuga ja koostatava üldplaneeringu eelnõuga.

Detailplaneeringu algatamisel on vajalik koostada planeeringuala ja selle ümbrust kattev topo-geodeetiline uuring, teiste võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda täiendavate uuringute teostamist planeeringu koostamise käigus.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla linnas Põllu tn 4 krundi detailplaneering

23.09.22

Antsla vallas Antsla linnas Põllu tn 4 maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Antsla Vallavalitsuse kehtestas 21.09.2022. a korraldusega nr 2-3/347 „Detailplaneeringu kehtestamine" Põllu tn 4 maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu (DP).

DP koostamise eesmärk oli planeeringualale ehitusõiguse määramine ca 1600 m2 ehitisealuse pinnaga kaubandushoone ehitamiseks ja maa sihtotstarbe muutmine ärimaaks. Lisaks lahendati tehnovõrkude planeerimine, liikluse ja parkimise korraldamine, heakord ja hoonestusala piiritlemine ning ehitustingimuste määramine. Planeeringuala suuruseks on ca 0,76 ha. DP koostaja on Tartu Arhitektuuribüroo OÜ, töö nr DP10721.

Planeeringuga olemasolevaid krundipiire ei muudeta. DP-ga on määratud krundi hoonestusala, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hoone. Olemasolevatest hoonetest ja rajatistest nähakse ette kolme ehitise lammutamine. Planeeritud on sõidukite juurdepääs ja jalakäijate juurdepääs Põllu tänavalt.

Kavandatud hoonestuse tulekustutusvesi on ette nähtud olemasolevate hüdrantide baasil. Sademevee ärajuhtimine lahendatakse olemasolevasse kraavi suunamise ja pinnasesse immutamise meetoditel. Eelistada tuleb paikset immutamist.

Planeeringuala elektrienergiaga varustamine on ette nähtud alajaamast AJ9602:(Antsla)eraldi fiidrina 0,4 kV maakaabelliin.

Planeeritud kauplusele on soojavarustuse tagamine ette nähtud kaugküttetrassist, mille konkreetne lahendus täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Soojavarustus on lubatud lahendada ka lokaalselt. Lubatud on kõik lokaalse kütmise viisid ja kütused, mille kasutamine on keskkonnanormidega kooskõlas. Lubatud on päikesepaneelide kasutamine.Detailplaneeringuga nähti ette tingimused hoone projekteerimiseks ning haljastuse rajamiseks.

DP on kooskõlas Antsla valla üldplaneeringuga.

-----------

Avaliku väljapanek toimus 22.08.2022-05.09.2022 tööpäeviti Antsla valla administratiivhoones, aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn ja valla veebilehel https://antsla.kovtp.ee/ .

DP-u avalik arutelu toimus 08.09.2022. a.

---------

Antsla Vallavalitsus algatas 22. septembril 2021 aastal korraldusega nr 2-3/384 Antsla linnas Põllu tn 4 kinnistu (14301:001:0306) detailplaneeringu.

Maratinurga (Kobela II) maa-ala ja lähiümbruse detailplaneering

17.06.22

Antsla Vallavalitsus teatab, et algatas 15. juuni 2022 aasta korraldusega nr 2-3/208 Taberlaane külas Maratinurga kinnisasja (14201:001:0137) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale Maratinurga (Kobela II) tööstuspargi arendamiseks ja funktsioneerimiseks vajalike ehitustingimuste ja ehitusõiguse määramine ning vajaliku taristu ja keskkonnanõuete tagamine. Planeeringuala suuruseks on ca 11,3 ha. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Antsla valla üldplaneeringuga ja koostatava üldplaneeringu eelnõuga.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda täiendavate uuringute teostamist planeeringu koostamise käigus.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse DP on kehtestatud

20.06.22

„Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu" avalik väljapanek toimus 03.06.2019-16.06.2019. Avaliku väljapaneku ajal DP-u kohta esitatud ettepanekud ja küsimused on lisatud failidena.

Antsla Vallavalitsuse 27.06.2018. a korraldusega nr 2-3/273 „Detailplaneeringu algatamine" algatati Antsla TÜ maa-ala ja lähiümbruse" DP, mille eesmärgiks on krundi piiride muutmine, tehnovõrkude planeerimine, liikluse ja parkimise korraldamine, heakorra lahendamine. Ligikaudu 1600 m2 netopinnaga uue kauplusehoone püstitamiseks ehitusala ja ehitustingimuste määramine. Planeeringuala suuruseks on ca 1,0 ha.

Sama korraldusega otsustati algatamata jätta keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH), kuna üldplaneeringus on nimetatud ala suures osas ärimaa ning üldplaneeringu käigus teostati KSH ning sellest lähtuvalt detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju ega vahetut või kaudset mõju inimeste tervisele ja heaolule ning ümbritsevale keskkonnale.

Kooli tee 12 krundi detailplaneering on kehtestatud

Antsla linnas Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneering on kehtestatud

20.06.22
Antsla Vallavalitsus 08.06.2016. a korraldusega nr 169 "Detailplaneeringu algatamine" algatas Antsla linnas Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu maa-ala kasutusotstarvete ja krundi ehitusõiguse määramiseks, hoonestusala piiritlemine ühiskondliku ehitise (sotsiaalmaja) ehitamiseks. Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eeldatavasti ei kaasne olulist keskkonnamõju planeeringu elluviimisega.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudialade määramine detailplaneering kehtestatud

11.04.17
Antsla Vallavalitsuse 07.07.2016. a korraldusega nr 200 "Detailplaneeringu algatamine ja finantseerimine" algatati detailplaneering Antsu külas ja Kobela alevikus rekonstrueeritavate vee- ja kanalisastioonitrasside servituudialade määramiseks. Sama korraldusega otsustati algatamata jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), kuna planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ega vahetut või kaudset mõju inimeste tervisele ja heaolule ning ümbritsevale keskkonnale.

Pärna tn 47a katastriüksuse ja lähiümbruse detailplaneering

30.09.16
16.02.15
Antsla Vallavalitsuse 08.10.2014. a korraldusega nr 229 algatati Maadi katastriüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine lao- ja tootmishoonete rajamiseks.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Posti 30 detailplaneering

9.09.22

Koostatud detailplaneeringute loend

9.09.22