Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024

8.02.23

Omavalitsused koostöös sotsiaalkindlustusametiga teevad inimesele ja tema lähedastele tervikliku abi lihtsalt, paindlikult ja kiirelt kodu lähedal ja kogukonna toel kättesaadavaks.

ISTE teenusemudeli tutvustus 

Eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat käsitlust ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

 

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
  • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

Juhendid ja vormid

Tugisüsteem mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele (NGTS)

30.01.23

Eesti noortegarantii on riiklik tegevuskava, milles sisalduvate erinevate tegevustega soovitakse aidata, et noored saaksid töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud. Eestis on hinnanguliselt umbes 10 000 noort, kes ei õpi ja ei tööta ega osale muul viisil ühiskonnaelus. 2018. aasta mais alustasid kohalikud omavalitsused noortegarantii tugisüsteemi kasutamist.

Noortegarantii tugisüsteem on just noorte jaoks loodud süsteem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks.

Kõigepealt tasuks pöörduda kohaliku kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja poole.

Kes on juhtumikorraldaja ja milline on tema töö?

Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja ehk linna- või vallavalitsuse töötaja on toeks ja abiks oma piirkonna noortele vanuses 16-26, kes on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Juhtumikorraldaja võtab ühendust noortega, et koos selgitada välja noore jaoks olulised eesmärgid ja panna paika noorest lähtuv plaan nende eesmärkideni jõudmiseks.

Antsla Vallavalitsuse juhtumikorraldajaks on Merilin Sarapuu. Merilini tööülesanneteks on mitteõppivate ja -töötavate noorte, vanuses 16-26, juhendamine ja toetamine noortegarantii tugisüsteemi kaudu. Varasemalt on Merilin olnud õpetaja, klassijuhataja, ringijuht ja huvijuht - seega noortega töötamine ja suhtlemine on Merilinile tuttav. Üksksi noor ei peaks oma muredega olema üksi ning selleks ongi olemas Merilin, kes aitab nii, kuidas on võimalik ja vajalik.

Ära jää oma murega üksi, julge küsida abi ja koos võime leida igasugu vahvaid lahendusi!

Merilini telefoninumber on 58362211.

Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab lähemalt lugeda ka netiaadressilt: https://tooelu.ee/et/57/noortegarantii-tugisusteem

Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal (VESTA)

14.05.21

Projekti akronüüm: VESTA (Võrumaa Eakate Sihipärase Toetamise Andmestik)

Periood: 01.01.2021-31.12.2022

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): 262 855,00 eurot, projekti toetus 223 426,75 eurot.

Rahastaja(d) / toetusprogramm ja meede: Euroopa Sotsiaalfond, valdkond 2: Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused, tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused"

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul. Selleks töötatakse välja Võru maakonna omavalitsusi ja teenuseosutajaid ühendav jätkusuutlik koostöömudel ning sihtgrupi eripära arvestavad integreeritud teenused. Projekti käigus osutatakse teenuseid vähemalt 100 inimesele.

Taotleja ja partnerid:
Võrumaa Arenduskeskus (juhtpartner)
Antsla Vallavalitsus
Rõuge Vallavalitsus
Setomaa Vallavalitsus
Võru Vallavalitsus
Võru Linnavalitsus
Mittetulundusühing Elu dementsusega
Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Tegevused:

 • Omavalitsusi, teenusepakkujaid ja teisi sidusgruppe ühendava koostöövõrgustiku arendamine. Omavalitsusteülese teenuse korralduse mudeli disainimine.
 • Integreeritud teenuste ja nõustamisteenuste osutamine vaimse tervise häiretega eakatele ning nende lähedastele.
 • Koolitused spetsialistidele eakate vaimse tervise häirete varaseks märkamiseks ja vaimse tervise häiretega eakate teadlikuks abistamiseks.

Oodatavad tulemused:

 • Teenuste osutamine vähemalt 100 kliendile.
 • Kodanike võimestumine, sihtgrupi aktiivne osalema neile suunatud lahenduste väljatöötamises.
 • Osapooli ühendav koostöövõrgustik.
 • Suurenenud tehnoloogiasõbralikkus hoolekande teenustes.

Projektiga liitumiseks palume ühendust võtta Antsla Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti Malle Kodu (malle@antsl.ee) või sotsiaalnõuniku Agnes Kirsbaumiga (agnes@antsla.ee). Telefonid: 7855378, 53421577 või 5290722.

 

15.02.21

Sotsiaaltransport Võru ja Põlva maakonna elanikele

Alates 2020. aasta 14. septembrist saavad Põlva ja Võru maakonna inimesed kasutada sotsiaaltransporditeenust. Teenust korraldab Kagu Ühistranspordikeskus ja veoteenust osutab OÜ Abuss. 

Teenust osutatakse Sotsiaalministeeriumi ja Kagu ÜTK vahel sõlmitud lepingu alusel. Lepingu aluseks on „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" toetuse andmise tingimused ja teenust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja kohalike omavalitsuste eelarvevahenditest.

Teenuse vajadusel tuleb esmalt pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poole. Vajadusel tutvu teenuse saamise tingimutega

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

27.01.22

Projekt „„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" on mõeldud inimestele, kes vajavad vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamis ja abistamist, et toetada iseseisvat toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist.

Projekti teenusmudeli eesmärgid on olla:

 

Mida projektis osalemine sulle annab?

 • Sulle pakutakse tuge sinu kodukohas

 • Sulle pakutakse tuge tegevustes, millega sul endal võib olla keeruline toime tulla

 • Sulle pakutakse tuge tegevustes nii palju, kui sa seda vajad

 • Sinu jaoks on olemas inimene, kelle poole saad vajadusel pöörduda

Kuidas saan projektis osaleda?

 • Anna enda soovist teada oma valla või linna sotsiaaltöötajale

 • Koos sotsiaaltöötajaga selgitate välja toetusvajaduse:

  • Teiste inimestega suhtlemisel

  • Vaimse tervise hoidmisel

  • Füüsilise tervise eest hoolitsemisel

  • Liikumisel nii kodus kui väljaspool kodu

  • Töö ja õppimisega seotud tegevustes

  • Vaba aja sisustamisel

  • Igapäevaeluga toimetulekul

Sulle vajalikke tegevusi hakkab pakkuma kohalik sotsiaalasutusMiks projektis osaleda?

 • Sul on võimalus saada tuge ja nõustamistVajadusel saavad tuge ka sinu pere ja lähedased

 • Sind aidatakse murede lahendamisel

 • Sul on inimesed, kellega jagada oma rõõme

 • Sul on võimalus arendada enda füüsilist ja vaimset tervist

Rohkem infot

5342 1577 Malle Kodu

Sotsiaaltöö spetsialist Projekti juhtumikorraldaja