Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024

15.03.23

Omavalitsused koostöös sotsiaalkindlustusametiga teevad inimesele ja tema lähedastele tervikliku abi lihtsalt, paindlikult ja kiirelt kodu lähedal ja kogukonna toel kättesaadavaks. vt Sotsiaalkindlustusameti veebilehte 

ISTE teenusemudeli tutvustus 

Eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat käsitlust ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

 

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • ta on vähemalt 16-aastane
  • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
    • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
    • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

Lõuna-Eesti EHTK hinnakiri

Info: Malle Kodu
Sotsiaaltöö spetsialist
ISTE teenusmudeli  koordinaator
tel. 7855 378  mob.5342 1577
malle@antsla.ee

Tugisüsteem mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele (NGTS)

30.01.23

Eesti noortegarantii on riiklik tegevuskava, milles sisalduvate erinevate tegevustega soovitakse aidata, et noored saaksid töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud. Eestis on hinnanguliselt umbes 10 000 noort, kes ei õpi ja ei tööta ega osale muul viisil ühiskonnaelus. 2018. aasta mais alustasid kohalikud omavalitsused noortegarantii tugisüsteemi kasutamist.

Noortegarantii tugisüsteem on just noorte jaoks loodud süsteem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks.

Kõigepealt tasuks pöörduda kohaliku kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja poole.

Kes on juhtumikorraldaja ja milline on tema töö?

Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja ehk linna- või vallavalitsuse töötaja on toeks ja abiks oma piirkonna noortele vanuses 16-26, kes on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Juhtumikorraldaja võtab ühendust noortega, et koos selgitada välja noore jaoks olulised eesmärgid ja panna paika noorest lähtuv plaan nende eesmärkideni jõudmiseks.

Antsla Vallavalitsuse juhtumikorraldajaks on Merilin Sarapuu. Merilini tööülesanneteks on mitteõppivate ja -töötavate noorte, vanuses 16-26, juhendamine ja toetamine noortegarantii tugisüsteemi kaudu. Varasemalt on Merilin olnud õpetaja, klassijuhataja, ringijuht ja huvijuht - seega noortega töötamine ja suhtlemine on Merilinile tuttav. Üksksi noor ei peaks oma muredega olema üksi ning selleks ongi olemas Merilin, kes aitab nii, kuidas on võimalik ja vajalik.

Ära jää oma murega üksi, julge küsida abi ja koos võime leida igasugu vahvaid lahendusi!

Merilini telefoninumber on 58362211.

Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab lähemalt lugeda ka netiaadressilt: https://tooelu.ee/et/57/noortegarantii-tugisusteem

15.02.21

Sotsiaaltransport Võru ja Põlva maakonna elanikele

Alates 2020. aasta 14. septembrist saavad Põlva ja Võru maakonna inimesed kasutada sotsiaaltransporditeenust. Teenust korraldab Kagu Ühistranspordikeskus ja veoteenust osutab OÜ Abuss. 

Teenust osutatakse Sotsiaalministeeriumi ja Kagu ÜTK vahel sõlmitud lepingu alusel. Lepingu aluseks on „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" toetuse andmise tingimused ja teenust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja kohalike omavalitsuste eelarvevahenditest.

Teenuse vajadusel tuleb esmalt pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poole. Vajadusel tutvu teenuse saamise tingimutega