Korraldatud jäätmevedu

14.03.22

Segaolmejäätmeid kogub Antsla vallas Eesti Keskkonnateenused AS.

Muutunud teenustasude hinnad

Eesti Keskkonnateenused konteinerite rendi ja lisateenuste hinnad piirkonnas Antsla vald

AS Eesti Keskkonnateenused
Artelli 15, Tallinn 15551
Registrikood: 10277820
Tel. (+372) 640 08 00
Faks (+372) 640 08 99
info@keskkonnateenused.ee

 

AS EESTI KESKKONNATEENUSED

SA Võrumaa Arenduskeskus korraldas riigihanke Võru valla Antsla piirkonnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus kuni 30.03.2024.

Alates 1. aprillist 2019 teostab korraldatud jäätmeveo piirkonnas Antsla vallas olmejäätmete ning paberi- ja kartongijäätmete vedu SA Võrumaa Arenduskeskusega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumise korral saab sobiva mahuti laenutada või osta AS-lt Eesti Keskkonnateenused.

Kogumismahutile esitatavate nõuetega on võimalik tutvuda vedaja kodulehel www.keskkonnateenused.ee või klienditeeninduses aadressil Tähe 108 Tartu .

Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a juhul kui tegemist on jäätmevaldajast sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms, millest palume vedajat ette teavitada).

Jäätmevaldajal on õigus esitada põhjendatud taotlus kohalikule omavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel kohalikule omavalitsusele palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Jäätmevaldaja erandkorras vabastamise korraldatud jäätmeveoga liitumisest otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Otsus jõustub omavalitsuse poolse kirjaliku korralduse väljastamisel (kus märgitud vabastamise kestvus), millest teavitatakse üheaegselt nii jäätmevaldajat kui ka vedajat.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kõrvuti asetsevatel kinnistutel kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks vallavalitsuselt loa ja sõlmivad omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise lepingu ja volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus ja vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel. Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-posti aadressilt tartu@keskkonnateenused.ee, telefonilt 7 386 700 või lugeda kodulehelt www.keskkonnateenused.ee ("korraldatud jäätmevedu").

Taotluste vormid saab Antsla valla kodulehelt http://antsla.kovtp.ee/taotluste-vormid. Alates veebruarist 2019. a kehtib Antsla valla territooriumil ka uus jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda http://antsla.kovtp.ee/korrad-eeskirjad.

Erinevate küsimustega prügiveo teemal palun pöörduge keskkonnaspetsialisti poole telefonil 5349 2922 või e-posti aadressil liana@antsla.ee.