17.06.21

Omapuhastisüteemi rajamine

Kanalisatsioonisüsteemi planeerimisel tuleb lähtuda  keskkonnamnistri määrusest "Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus"

Imbväljaku kuja (10 m) ei tohi kattuda veekaitsevööndiga. Hoonetest peab olema imbsüsteem vähemalt 10 m kaugusel, septik vähemalt 5 m kaugusel. 

Joogiveekaevust peab omapuhasti asuma reljeefilt allpool.

Omapuhasti rajamiseks tuleb esitada ehitisregistri kaudu ehitusteatis ja projekt.

Projekti joonisel peavad olema ära näidatud

  • torustiku planeeritav asukoht,

  • septiku ja imbväljaku asukohad,

  • kaugused hoonetest,

  • joogiveekaevu asukoht ja kaugus,

  • kaugus kinnistu piirist.

Mahuti ja imbväljaku peal ei tohi liikuda transpordivahendiga. Asukoha valikul tuleb silmas pidada ka tühjendusauto ligipääsuvõimalust.

Kui on plaanis paigaldada valmistoode, siis lisada ehitusteatisele ja projektjoonisele toote paigaldusjuhend.

Toimetaja: ESTER HOMMIK