Kaevetööloa taotlemine

14.10.21

Kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes Antsla valla haldusterritooriumil soovivad teostada kaeve- ja mullatöid, tuleb esitada sellekohane kaevetööloa taotlus.

Eeskirja sätteid ei kohaldata:

1) kaevamistööde tegemisel füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleval kinnistul. Määrust kohaldatakse eraomandis oleval kinnisasjal kaevetööle juhul, kui kinnisasjal asub avalikes huvides ehitis või ulatub kinnisasjale mõni seadusega sätestatud kaitsevöönd, millel kaevamiseks või pinnase ladustamiseks on vajalik ehitise omaniku luba või tuleb kaevetööga seotud tegevus mõne teise seaduse alusel eelnevalt kooskõlastada;

2) kaevamistöödel, mis kaasnevad ehitamisega ehitusteatise või ehitusloa alusel;

3) kalmistuseaduse alusel kalmistul kaevamisel ning juhul, kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku tähenduses ja ehitamiseks on väljastatud ehitusluba või ehitusteatis.

Erakinnistutel teostatavate kaevetööde puhul,  mis on seotud vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamisega, on vaja esitada ehitisregistri kaudu ehitusteatis koos ehitusprojektiga. 

 

Kaevetööloa taotlus täida ja esita vald@antsla.ee

 

 

Toimetaja: ESTER HOMMIK