6.04.21

ELAMU ABIHOONETE PÜSTITAMINE

 

 • Elamu abihoonete (ehitisealuse pinnaga üle 20 m2 ) püstitamine kinnistule nähakse ette detailplaneeringus või projekteerimistingimustes.

 • Alla 20 m2 abihoonete puhul ei ole tarvis kohalikku omavalitsust ehitamisest teavitada. Järgida tuleb siiski, et abihoonet ei ehitataks ehituskeelualasse, kaitsevööndisse ning naaber kinnistul asuvatele hoonetele lähemale kui 8 m ja et oleks tagatud hoonete kogupindalast tulenevate tuleohutuskujade nõuded ka ühe kinnistu piires.

 • Kui soovitakse püstitada abihoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, panipaik, varjualune jms), on vaja esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt ehitisregistri kaudu.

 • Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

 • Kui abihoone on üle 5 m kõrge või ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 , on vaja taotleda ehitusluba. Riigilõiv on sellisel juhul 250 €.

 

SISEKLIIMA TAGAMISETA ABIHOONED

 

Sisekliima tagamiseta, 20-60 m2, ja alla 5 m kõrge hoone/varjualuse püstitamiseks koostatava ehitusprojekti dokumentatsioon ei pea vastama määruse "Nõuded ehitusprojektile" nõuetele, aga peab sisaldama

 

 • Tiitellehte, millele märkida: objekti aadress, soovitud tegevus, ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri, kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri, projekti koostamise kuupäev.

 • Sisukord ja jooniste loetelu

 • Seletuskirja märkida: hoone asukoha kirjeldus, juurdepääsud, kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.

 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot.

 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev.

 • Hoone asukoha asendiplaan (loetavas mõõtkavas, näiteks 1:500), millele märkida püstitatava hoone asukoht, seda ka hoone laiendamise korral, kaugused krundipiiridest, teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest) ja rajatistest (näiteks imbsüsteemist, joogivee kaevust).

 • Hoone joonistele lisada juurde hoone mõõdud. Pikkus, laius, kõrgus maast harjani ja seina kõrgus maast räästani.

 • Vajadusel näidata katendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad.

 • Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

 • Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikme nõusolek.

 • Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud, (naabrid, valdajad jms).

 • Võimaluse korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

 • Vastavalt ehitusseadustiku § 37 võib ehitusteatise alusel ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Peale ehitustööde lõppu esitada ehitisregistri kaudu kasutusteatis.

 

SISEKLIIMA TAGAMISEGA ABIHOONED

 

20–60 m2 ehitisealuse pindalaga (nt saun) abihoone püstitamiseks koostatud ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministeeriumi määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Toimetaja: ESTER HOMMIK