« Tagasi

Kodutoetus lasterikastele peredele – avaneb 2023. aasta taotlusvoor

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (endise nimega SA KredEx) avab 29. mail lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru, mis on avatud kuni 3. juulini 2023.

Toetus on suunatud peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (19 k.a) last, kes moodustavad ühise leibkonna ja kelle 2022. aastal saadud maksustav tulu leibkonna liikme kohta kuus ei ole suurem, kui 450 eurot. 

Toetussumma on kuni 10 000 eurot. 

 • Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt kodutoetust eraldatud ühe korra, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. 
 • Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt kodutoetust eraldatud ühe korra, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Taotlust saab esitada alates 29.05.2023 KredExi e-teenuste keskkonnast, taotluse allkirjastamiseks on vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus. Taotlusi saab esitada ka e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee või posti teel aadressil Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, Sepise 7, Tallinn, 11415, ümbrikule lisada märksõna „Kodutoetus", vormid on saadaval alates vooru alguskuupäevast siin. Sihtasutuses kohapeal taotluseid vastu ei võeta. 

Toetust saab taotleda:

 • eluruumi ostmiseks, kui perel puudub isiklikku omandisse kuuluv eluruum, see ei vasta tänapäevastele elamistingimustele või on ruumiliselt ebapiisav;
 • ehitamisega seotud tegevusteks, kui leibkonna omandis olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. 
  Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse/laste omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või -võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.

Olulisemad tingimused: 

Taotleja ja leibkond

 • Toetuse taotleja on seaduslik vanem (üksikvanem), kasuvanem (üksikvanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik vanem), abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja(d) või eestkostja(d).
  Oluline teada! Kui leibkonnas on kaks vanemat või üksikvanem ja tema elukaaslane, peavad mõlemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos. 
 • taotleja leibkonnaliikmed on alati:
  - taotleja;
  - taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19- aastast last (k.a).

Üksikvanema poolt esitatud ja nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste kohta võib sihtasutus vajadusel küsida taotleja elukohajärgselt omavalitsuselt hinnangu leibkonna reaalse liikmelisuse kohta. 

Taotlemisel võib (ei ole kohustuslik) esitada ka täiendavate leibkonnaliikmete andmed, kelleks loetakse:

 • taotleja 20- kuni 21-aastane laps, kes on õpilane/üliõpilane:
 • taotleja üle 19-aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
 • taotleja vanaduspensionieas, puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem.

Sissetulekud

 • Taotlemisel arvestatakse taotleja(te) 2022. aastal saadud maksustatavat tulu (brutosumma, millelt on maksud maha arvestamata), mis ei või olla suurem, kui 450 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse taotleja tulud nii eraisiku kui ettevõtjana. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid (v.a vanemahüvitis) ja elatisraha.
 • Tulude või nende puudumise tõendamiseks esitatakse sihtasutusele kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2022.a maksuandmete tõendi(d). Tõendi võtmise ajaks peab taotleja olema esitanud MTA-le füüsilise isiku tuludeklaratsioon. Tõendi saab taotleja võtta Maksu-ja Tolliameti e-teenindusest. 
  Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendiga seotud täpsem info on leitav siin

Elukoharegistreering rahvastikuregistris

Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusesse eluruumi. Eluruumi püstitamise, elamiskõlbmatu eluruumi renoveerimise või eluruumi soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, soovitavalt sinna kus reaalselt elatakse. 

Kinnisomand,  kaasomand ja ühisomand

 • Taotleja või tema kuni 15-aastane laps peab olema toetusealuse eluruumi omanik, ühisomanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevuste puhul). Kaasomandi puhul toetatakse toetusealuse projekti kulusid vastavalt kaasomandi suurusele. Kui eluruum on jagatud mõttelisteks osadeks ja toetatavad tegevused tehakse kaasomandiosal, mis kuulub taotlejale ja mida kasutab tema leibkond, võib toetust taotleda 100 % projekti maksumusest. Toetuse saamisel peab toetuse saaja esitama sel juhul notariaalse kasutuskorra.
 • Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv (aastaringselt elatav ja toimivate tehnosüsteemidega) eluase, v.a. juhul, kui tegemist on kõrvuti või teineteise peal paiknevate korterite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või kui toetust taotletakse nende ühendamiseks. Lisakinnisvaraks ei loeta pärandvara ühisuse teel omandatud kinnisvara.

Maksehäired, võlgnevused, pankrot

 • Ehitustööde teostamise korral ei või eluruumi omanikust taotlejal olla kehtivat täitemenetlust võlgnevuste sissenõudmiseks ja Krediidiinfo andmetel võlgnevust suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks (v.a kui ta on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest).
 • Taotleja omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil ei või olla kinnistusraamatus võõrandamise keelumärget.
 • Eluruumi omandamise korral võib sel juhul toetust taotleda vaid juhul, kui taotleja kinnitab taotlusel, et ostab eluruumi oma leibkonnas kasvava kuni 15- aastase lapse või laste omandisse.
   

Teistkordne taotlemine

Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, toetusealune projekt tähtaegselt lõpetatud ja sihtasutusele esitatud toetuse kasutamise aruanne. 

Elamisluba, elamisõigus

Vähemalt ühe taotleja (vanema või vanema elukaaslase) elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses kehtestatud taotleja/toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega ja kehtima taotlemisel vähemalt 5 aastat.

Eluruumi omandamine

Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt inimeselt (nt taotleja vanemalt, vennalt, õelt jms).

Puudega kuni 19- aastane laps

Peres kasvav keskmise, raske või sügava puudega laps annab taotlusele vastavalt taotluste hindamise juhendile lisapunkte, puude tõendamiseks esitatakse puude määramise otsus.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:

 • Toetuse taotlus (veebivormil KredExi e-teeninduses)
 • Maksuandmete tõendi(d) kõikide täisealiste leibkonna liikmete 2022. a saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta. Töötamisel välisriigis tuleb esitada välisriigi maksuametist väljastatud tuludeklaratsioon. Info tulude arvutamise ja tõendi saamise kohta on leitav siin.
 • Ehitustööde teostamisel:
  a) hinnapakkumised järgmiselt: 
  - kui toetust taotletakse ehitusmaterjalide ostmiseks ja tööd tehakse ise, siis esitatakse üks hinnapakkumine ehitustöödeks vajalike ehitusmaterjalide kohta. 
  - kui tööd ja ehitusmaterjal tellitakse ehitusettevõttelt, siis esitatakse kaks võrdlevat hinnapakkumist töödele.
  b) ehitustööde eelarve (veebivormil KredExi e-teeninduses), täidetakse ehitusmaterjalide või ühe kahest võrdlevast hinnapakkumistest valitud hinnapakkumiste alusel. Valiku teeb toetuse saaja, kohustust ei ole valida odavaimat. 
  c) fotod toetusealusest objektist – hoone välisilmest ja kõikidest eluruumidest. Fotod peavad andma ülevaate taotleja eluaseme olukorrast ja sellel olevatest puudustest ning võimaldama sihtasutusel hinnata taotlust hindamiskriteeriumi hindega nr 5 (vt hindamisjuhend). Vajadusel teeb sihtasutus toetusealusel objektil eelpaikvaatluse. 
 • Eluruumi ostmisel:
  a) omandatava eluruumi kirjeldus (veebivormil KredExi e-teeninduses), millega edastatakse sihtasutusele kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud näidisobjekti andmed, andmaks esmase ülevaate, millisesse Eesti piirkonda, kui suurt, millises seisukorras ja millist liiki eluaset toetuse kaasabil soovitakse osta. Objekti fotosid ei ole vaja esitada, sest taotlemisel hinnatakse taotlust ja taotlejat ning asjaolu, et taotlejal puudub isiklik eluase või see ei vasta leibkonna vajadustele. Toetuse saamisel tuleb soovitud eluaseme ostmine kooskõlastada sihtasutusega vähemalt 10 päeva enne notariaalse asjaõigusliku notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist. 

  Lisadokumendid (esitatakse vastavalt vajadusele): 
  b) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  c) puude raskusastme määramise otsuse koopia, juhul kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps;
  d) õppeasutuse tõend juhul, kui täiendav leibkonnaliige on õpilasest laps vanuses 20–21 a;
  e) tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem;
  f) kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra kokkulepe koos eluruumi plaaniga;
  g) eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara korral vabas vormis eluruumi kirjeldus koos fotodega või kohaliku omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga.

 

Info:

Anu Holmberg
toetuste haldur
6674 110

Aire Oolup
toetuste haldur
6674 120

Kodutoetuse e-posti aadress: toetused@kredex.ee

EAS ja KredEx ühinesid. Ühendasutuse juriidiline nimi on Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, kuid üleminekufaasis jätkub teenuste pakkumine KredExi ja EASi kaubamärkide alt.