Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal

14.04.21

Periood: 01.01.2021-31.12.2022

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): 262 855,00 eurot, projekti toetus 223 426,75 eurot.

Rahastaja(d) / toetusprogramm ja meede: Euroopa Sotsiaalfond, valdkond 2: Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused, tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused"

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul. Selleks töötatakse välja Võru maakonna omavalitsusi ja teenuseosutajaid ühendav jätkusuutlik koostöömudel ning sihtgrupi eripära arvestavad integreeritud teenused. Projekti käigus osutatakse teenuseid vähemalt 100 inimesele.

Taotleja ja partnerid:
Võrumaa Arenduskeskus (juhtpartner)
Antsla Vallavalitsus
Rõuge Vallavalitsus
Setomaa Vallavalitsus
Võru Vallavalitsus
Võru Linnavalitsus
Mittetulundusühing Elu dementsusega
Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Tegevused:

  • Omavalitsusi, teenusepakkujaid ja teisi sidusgruppe ühendava koostöövõrgustiku arendamine. Omavalitsusteülese teenuse korralduse mudeli disainimine.
  • Integreeritud teenuste ja nõustamisteenuste osutamine vaimse tervise häiretega eakatele ning nende lähedastele.
  • Koolitused spetsialistidele eakate vaimse tervise häirete varaseks märkamiseks ja vaimse tervise häiretega eakate teadlikuks abistamiseks.

Oodatavad tulemused:

  • Teenuste osutamine vähemalt 100 kliendile.
  • Kodanike võimestumine, sihtgrupi aktiivne osalema neile suunatud lahenduste väljatöötamises.
  • Osapooli ühendav koostöövõrgustik.
  • Suurenenud tehnoloogiasõbralikkus hoolekande teenustes.

Integreeritud hoolekande osutamise kord

Lusti tee tänavavalgustuse põhiprojekt

14.04.21

Käesolev elektrivarustuse projekt  annab lahenduse Lusti tee tänavavalgustuse väljaehitamiseks  pikkuses 400m alates Antsla-Kobela kerglliklustee äärest.

Ehituse  käigus paigaldatakse vajalikud valgustipostid, valgustid  ja kaabeldus.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest

Koiva maaparandushoiukava eelnõu

22.07.15

Maaparandushoiukavade eelnõud on kättesaadavad Põllumajandusameti kodulehelt aadressilt http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424

Antsla linna multifunktsionaalse spordiväljaku projekt

Haigla tänava, Kooli tee ja parkla projekt on valminud

4.07.17
Haigla tänava, Kooli tee ja parkla projekt on lõpetatud

Tsooru pargi muinsuskaitse eritingimused ja eskiisprojekt

4.07.17

Tsooru park on muinsuskaitsealune parkmälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri määrusega  "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 12.11.1997 määrus nr. 72.

Aastast 2008. a on Tsooru park kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võetud (Antsla Vallavalitsuse 16. septembri 2008. a määrusega nr 10 "Tsooru pargi kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla võtmine").