6.04.21

ENNE PROJEKTEERIMISE ALUSTMIST TULEB TEATUD JUHTUDEL TAOTLEDA VALLAVALITSUSELT PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

 

 • Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise, sh tehnovõrgud (edaspidi oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

 • Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise püstitamiseks või rajamiseks või laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.

 • Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi,

   • kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta,

   • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia,

   • või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

 • Samuti on projekteerimistingimused nõutavad mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks (ka alla 35kV puhul) või olemasoleva elektripaigaldise nimipinge suurendamiseks 110 kilovoldini ja üle selle.

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS

 

 • Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Antsla Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

 • Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise riigilõiv on 25 €, mis tuleb tasuda Antsla Vallavalitsuse arvele SEB EE631010402011665006.

 • Juhul kui soovitakse hoonet ümber ehitada või laiendada (soojustada, lisada vintskappe, tuulekodasid vms) ning kavandatav ehitus ei suurenda hoone algset mahtu rohkem kui 33%, ei ole projekti koostamiseks projekteerimistingimuste taotlus seaduse järgi vaja esitada.

 • Juhul kui hoone kavandatav laiendus suurendab hoone algset mahtu üle 33%, tuleb projekti koostamise aluseks võtta projekteerimistingimused. Juhul, kui on olemas kehtiv detailplaneering, siis tuleb lähtuda detailplaneeringust.

Toimetaja: ESTER HOMMIK