Lemmikloomad

9.03.23

Alates 2021.a veebruarist kehtib Antsla valla territooriumil uus koerte ja kasside pidamise eeskiri. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile vallas elavatele ja viibivatele loomapidajatele. Lemmiklooma pidamisega ei või rikkuda avaliku korra või heakorra nõudeid. Lemmikloom ei tohi häirida ega ohustada inimesi ega teisi lemmikloomi ega tekitada kahju inimestele või nende varale. Lemmiklooma pidamisel ei tohi rikkuda öörahu.

Lemmiklooma pidamisel on keelatud looma hülgamine, vigastamine, abitusse seisundisse jätmine, valu ja välditavate füüsiliste ja vaimsete kannatuste tekitamine, looma hukkumise põhjustamine või muu looma suhtes lubamatu tegu.

Loomapidaja, kes soovib loomapidamise lõpetada, peab tagama lemmiklooma viimise tegutsevasse varjupaika või otsima ise lemmikloomale uue peremehe või korraldama nõuetekohase eutanaasia.

Loomapidaja peab tagama, et tema lemmikloom ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale (sh avalikku kohta). Mitme korteriga elamus tuleb arvestada korteriühistu kodukorraga või omanike kokkulepetega.

Loomapidaja peab tagama lemmiklooma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Lemmikloomad tuleb soovimatute järglaste vältimiseks steriliseerida või kastreerida.

Valla territooriumil peetav koer (kass soovituslikult) peab kandma märgistusena veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi või muud eristamist võimaldavat püsivat ning kordumatut kunstlikku tunnust ning olema registreeritud üleriigilises lemmikloomaregistris www.llr.ee.

Lemmikloomaregistris saab looma registreerida kas omanik, veterinaararst või vallavalitsuse töötaja. Lemmikloomaregistris omaniku andmete muutmiseks, samuti kui soovitakse, et looma registreerib vallavalitsuse töötaja, palun pöörduge keskkonnaspetsialisti poole telefonil 5349 2922 või e-posti aadressil liana@antsla.ee.

Valla haldusterritooriumil hulkuvast lemmikloomast tuleb samuti viivitamatult teatada keskkonnaspetsialistile. Kindlasti ei tohiks hulkuvat looma mitu nädalat toita ja alles siis loomast teada anda. Koerapidajatel on mõistlik kaelarihmale kirjutada omaniku telefoninumber, nii saab kõige kiiremini looma jälle koju tagasi toimetada. Kui koer on juba varjupaika viidud, peab omanik tasuma varjupaika viimise ja looma hoidmise kulud.

Hulkuvate loomade püüdmise ja varjupaiga haldamise teenust pakub Antsla vallale Varjupaikade MTÜ. Antsla vallas kinnipüütud loomad toimetatakse Võru varjupaika, mis asub aadressil Lühike 3, Võru linn. Varjupaiga kontaktandmed on: tel 53404223, e-post voru@varjupaik.ee.

Raskelt vigastatud või väärkoheldud looma, agressiivse ja inimestele ohtliku looma puhul tuleb teada anda hädaabinumbril 112. Muudest juhtudest loe täpsemalt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/abitud-loomad.

 

Antsla valla koerte ja kasside pidamise eeskiri 

Võru kodutute loomade varjupaik

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord

Lemmikloomade pidamise nõuded  (Põllumajandusministri määrus)

Marutaud ja lemmikloomade kohustuslik vaktsineerimine. Põllumajandus- ja toiduameti juhend

/documents/378725/0/Marutaud+99x210mm+6lk+Est.pdf/b96589c8-0dbf-433a-b8b4-34480436f904