HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2023

14.03.23

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2023. AASTA TAOTLUSVOOR ON AVATUD 01.02 - 03.04  

 

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavate perede head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka automaatsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsiline isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri järgne elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Antsla vallas on hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad raske ja sügava puudega isik/(ud) ning üksi elavad vanaduspensionärid ja leibkonnad kuhu kuuluvad ainult vanaduspensionärid.

Programmdokumendiga saab tutvuda ja taotlusvormid alla laadida Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks. Maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommik, tel. 5540530

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal Antsla Vallavalitsusele aadressil Võru maakond Antsla vald Antsla linn Fr.R. Kreutzwaldi 1 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@antsla.ee

Esitada saab taotlusi erinevateks elu-olu parendavateks tegevusteks:

·         majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;

·         elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;

·         aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

·         leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 Hajaasustuse programmi Antsla valla kontaktisik on majandusnõunik Rain Ruusa, tel. 5032057 ja e-kiri rain@antsla.ee

Taotlemiseks vajalikud vormid
 

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. Tutvu ka seletuskirjaga.

Täpsemalt saab tingimustega tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel  https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm