6.04.21

EHITISE KASUTUSLUBA JA TEATIS

Alates 1. aprillist 2016 tuleb kasutusloa taotlus ja lisatav dokumentatsioon esitada ehitisregistri kaudu.

 

KASUTUSLOA TAOTLEMINE

Kasutusloa taotlemiseks valmistage ette järgmised dokumendid

 

ÜKSIKELAMU KASUTUSLOA TAOTLEMISEKS ON VAJA ESITADA

 • Ehitise ülevaatuse/vastuvõtu akt, millele tuleb võtta omaniku, ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad (kui nimetatud rollides on omanik ise, märkida vastavatele kohtadele omaniku nimi ja võtta allkiri).

 • Ehitusprojekt, esitada tuleb terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon, sh töö-ja põhiprojektid ning eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud. Muudatusprojekt tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud.

 • Ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt.

 • Kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt.

 • Ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt. Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.01.2003, siis ei ole päevikud, kaetud tööde aktid ja koosoleku protokollid nõutavad (sel juhul tuleb vastavasisuline kinnitus lisada ehitise ülevaatuse aktile).

 • Auditid, seadistus- ja katseprotokollid:

  a) elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;

  b) gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;

  c) ventilatsiooni mõõdistusprotokoll;

  d) küttesüsteemi katseprotokoll;

  e) vee- ja kanalisatsiooni survestamise protokollid.

 • Tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud.

 • Ehitusjärgne topo- geodeetiline mõõdistus, mis kajastab kõiki ehitisi (hooned, rajatised, tehnovõrgud) ja kõrghaljastust. Mõõdistus ja joonised esitada DWG või DGN failina koos kasutusloa taotlusega ehitisregistrisse.

 • Tuleohutust tõendavad dokumendid (täpsemalt saab lugeda Päästeameti kodulehelt).

 • Jäätmeõiend.

 • Kommunaalteenuste lepingute koopiad (vesi, kanalisatsioon, elekter, prügi).

   

KORTERELAMUTE JA MITTE-ELAMUTE KASUTUSLOA TAOTLUSE JUURDE ON VAJA ESITADA

 • Ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta omaniku, ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad.

 • Ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon, sh töö- ja põhiprojektid ning eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud.

 • Ehitusprojekti ekspertiis, kui ehitusseadustiku § 14 ja määruse nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile" kohaselt on ekspertiis nõutav;

 • Muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud ( „Nõuded ehitusprojektile" määruse § 12).

 • Ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt.

 • Kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt.

 • Ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;

 • Auditid, seadistus- ja katseprotokollid:

  a) elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;

  b) gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;

  c) ventilatsiooni mõõteprotokoll;

  d) mürataseme mõõdistusprotokoll;

  e) valgustuse mõõteprotokoll;

  f) küttesüsteemi katseprotokoll;

  g) vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid;

  h) lifti audit.

 • Tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud.

 • Tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud.

 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline kontrollmõõdistus, mis peab olema koostatud ja esitatud vastavalt kehtivale korrale ja geodeedi poolt allkirjastatud.

 • Oluliste kandekonstruktsioonide toimivusdeklaratsioonid.

 • Vajalikud hooldusjuhendid.

 • Tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsemalt saab lugeda Päästeameti kodulehelt).

 • Jäätmeõiend lae alla SIIT

 

OLULINE INFO

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid süstematiseerida ja moodustada kaustad vastavalt dokumendi liigile.

 

Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest.

Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB EE631010402011665006, selgitusse märkida ehitise aadress kasutusloa eest:

 

elamu 30 €

mitteelamu 60 €

enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 €.

Seega tuleb riigilõiv tasuda ainult nende ebaseaduslike ehitiste kandmise puhul, mis on ehitatud alates 1. jaanuar 2003.

Lõiv rakendub selliste ehitiste puhul, mis on püstitatud ilma igasuguse loata ning millel pole mingit õiguslikku alust (samuti juurdeehitus, milleks oli vajalik ehitusluba). Ülevaatusel kontrollitakse, kas valminud ehitis vastab ehitusloa saanud ehitusprojektile. Vajadusel kaasatakse läbi ehitisregistri menetlusse asjasse puutuvaid asutusi ja isikuid. Ehitise omanik kaasatakse, kui taotlust ei ole esitanud omanik (soovitav on taotlusele/teatisele lisada omaniku kirjalik nõusolek või volikiri).

Toimetaja: ESTER HOMMIK