19.09.22

PLANEERIDES EHITISE PÜSTITAMIST, LAIENDAMIST, ÜMBEREHITAMIST VÕI LAMMUTAMIST TOIMIGE JÄRGNEVALT

 

 • Ehitusprojekti koostamise aluseks on kehtestatud detailplaneering või projekteerimistingimused. Huvitatud isik selgitab välja, kas kinnistul on kehtiv detailplaneering või on vaja koostada detailplaneering. Kui mitte, siis reeglina on tarvis taotleda projekteerimistingimused.

 • Info ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta on ehitusseadustiku Lisa 1.

 • Info kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta on ehitusseadustiku Lisa 2.

 • Projekteerimistingimuste taotlus esitatakse riikliku ehitisregistri kaudu, logides sisse ID kaardi või mobiil ID-ga.

 • Riigilõiv projekteerimistingimuste taotlemisel on 25 €. Riigilõivu info on leitav SIIT.

 • Detailplaneeringu olemasolu või koostamise vajaduse väljaselgitamiseks pöörduda maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommiku poole ester@antsla.ee, tel 5540530.

 • Huvitatud isik tellib ehitusprojekti ja selleks vajaliku topo-geodeetilised uuringud (kehtivus üks aasta) ning vajadusel geoloogilised uuringud vastavat kvalifikatsiooni omavalt isikult. Ehitusseadustik võimaldab iseendale maja ehitada, kui maja ehitajal ei ole vastavat elukutset ega kvalifikatsiooni, aga omab kogemusi ja teadmisi.

 • Ehitusprojekti esitamisel tuleb jälgida, et projekti faili nimed vastaksid juhendi nõuetele "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel"  

 • Üldlevinud projekti dokumentide failinimede moodustamise näited.

 • Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

 • Valminud ehitis peab vastama kõigile ehitisele esitatavatele nõuetele, samuti tuleb ehitamise ajal järgida kõiki ehitusseadustikust tulenevaid nõuded vastava objekti eripärast tulenevas mahus, sh vajadusel lubade taotlemine või teadete esitamine, projekti koostamine, ehitise dokumenteerimine, omanikujärelevalve jms.

 • Ehitusluba taotletakse või ehitusteatis esitatakse elektrooniliselt läbi ehitisregistri. Taotlusele lisatakse ehitusprojekt ning tasutakse riigilõiv.

 • Taotlust menetleb maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommiku poole ester@antsla.ee, tel 5540530.

 • Huvitatud isik korraldab ehitamise vastavalt ehitusseadustiku nõuetele ja ehitusprojektile.

 • Vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist tuleb esitada ehitamise alustamise teatis läbi ehitisregistri. Teatisele tuleb märkida ehitaja ja omanikujärelevalve tegija andmed.

 • Kui kinnistu omanik ise ei teosta ehitustöid, siis tuleb ehitis projekti järgi maha märkida kutsetunnistust omava geodeedi poolt.

 • Ehitustööde käigus teostada kutsetunnistust omava geodeedi poolt lahtise kaevikuga kõikide trasside, k.a. maakütte teostusmõõdistused.

 • Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust.

 • Peale ehitustööde lõppemist taotleb huvitatud isik ehitisele kasutusloa või esitab kasutusteatise koos ehitamise dokumentidega ehitisregistri kaudu. Kasutusloa taotlemisel tasutakse riigilõiv.

 

EHITAMISEL VAJALIK TEADA

 • Loakohustusliku ehitise korral on vajalik esitada vähemalt kolm päeva enne ehitustöödega alustamist ehitamise alustamise teatis läbi ehitisregistri. Ehitamise alustamise teatisega esitatakse ehitamist teostava isiku, omanikujärelevalve ning ehitusprojekti kontrollija andmed ning märgitakse ehitamise alustamise aeg.

 • Kõik ehitamise käigus tekkivad projektimuudatuse soovid tuleb enne ehitustööde tegemist kooskõlastada tööde tellijaga (ehitise omanikuga), projekteerijaga, omanikujärelevalve tegijaga, vallavalitsusega ja Päästeameti Lõuna päästekeskusega. Kui projektimuudatus on oluline (nt ehitise asukoht muutub, tuleohutus muutub vmt), siis tuleb esitada uus ehitusteatis/taotleda uus ehitusluba.

 • Ehitamise dokumenteerimisega (Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded) tuleb alustada esimesest ehitusprojektijärgsest tööde tegemise päevast (pinnase koorimine, ehitise mahamärkimine vmt). Ehitamist dokumenteeritakse iga päeva osas, mil teostatakse projektijärgseid ehitustöid (st. reaalajas). Tagantjärgi ehitusdokumentatsiooni koostamine pole korrektne ega seaduslik.

 • Ehitusdokumentatsioon peab olema ehitamise ajal ehitusobjektil kättesaadav järelevalvet teostavatele isikutele.

 • Ehitamisega alustamise päevast kuni ehitamise lõpetamiseni peab olema ehitis ohutuse tagamiseks piiratud kõrvaliste isikute objektile sattumise eest (vajadusel piirdetaraga, ohulint ei ole piire) ja nõuetekohaste ohutussiltidega (ohutsoon, isikukaitsevahendite kasutamise kohustuslikus jne) ning varustatud infotahvliga (min mõõdud: kõrgus 2m ja laius 1,5m), millel on selgelt ja loetavalt ehitamise andmed (ehitise nimetus, ehitusloa nr, ehitaja nimi ja kontaktisiku tel, omanikujärelevalve tegija nimi ja kontaktisiku tel, tellija nimi ja kontaktisiku tel, ehitusperioodi algus ja lõppkuupäevad jne). Infotahvli nõuet ei kohaldata, kui on tegemist üksikelamu ehitamisega või ehitustööd toimuvad vaid hoone siseruumides.

 • Ajal, mil ehitusobjektil ehitustegevust ei toimu, peab see olema ohutuse tagamiseks kindlalt piiratud, vältimaks kõrvaliste isikute pääsu töömaale.

 • Ehitustegevus loetakse lõpetatuks pärast ehitisele kasutusteatise teavitatuks lugemist või kasutusloa saamist.

Ehitamiseks vajalikud teatised ja dokumendid esitatakse ehitisregistri  kaudu, eelnevalt ehitisregistrisse sisse logides ID kaardiga või muu autentimisvahendiga. Ehitisregistri kasutusjuhendid ja teatise vormid on leitavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lehel

Erandjuhul, kui ehitamiseks vajalikke taotlusi ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Antsla valla maa- ja planeeringute spetsialistile, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Erandjuhul peetakse silmas eelkõige füüsilisi isikuid, kellel näiteks puudub võimalus internetti kasutada. Sellisel juhul tuleb spetsialistile esitada vastavad põhjendused ja spetsialist saab igakordse kaalutlusotsuse alusel hinnata, kas isikul ka tegelikult puudub võimalus vastavate dokumentide elektrooniliseks edastamiseks.

Hoonete ümberehitamisega seotud ehitustegevuse liigid, mille puhul on vaja esitada ehitusteatis või ehitusloa taotlus.

 

Toimetaja: ESTER HOMMIK