Hääletamine on lõppenud 2019. aastal renoveeritakse 15 000 euro ulatuses Antsla valla kruusateid

Kaasav eelarve 2019.a.

4.12.18

Allpool saab tutvuda hääletusvooru jõudnud ettepanekutega.

1. LED-ekraan Antsla kesklinna       

Heasse asukohta paigaldatud ekraan võimaldab edastada infot operatiivsemalt ja tabada kõiki sihtrühmi olenemata nende meediatarbimise harjumustest. Ekraanil näidatav sõnum jõuab ka vähese meediahuviga inimesteni. Näidatav peab sisult olema informatiivne. Vormistuselt atraktiivne ja tänapäevane. Ekraanil leiaksid kajastamist piirkonna kultuurisündmused, uudised ja info koolidelt, lasteaedadelt, rahvamajadelt ja vabaühendustelt. Samuti valla elu puudutav operatiivne info (sündmused, liikluskorralduse muutused, vallavalitsuse töö jne), mis seni levib vaid Antsla Vallavalitsuse kodulehel ja Facebooki kohalikes gruppides. Ekraanil näidatavad kommertsreklaamid võimaldaksid tasuda ekraaniga seotud jooksvaid kulusid.  Kasusaajad: Antsla valla elanikud ja külalised. Maksumus 15 000 eurot

___________________________________________________________________________

2. Mänguväljak Uue-Antslasse

Rajada Uue-Antsla lastele mänguväljak, kus lapsed saavad mängimas käia, olla kehaliselt aktiivsed ja luua eakaaslastega suhteid. Kasvava inimese jaoks on oluline füüsiline aktiivsus, et see saaks harjumuseks ja samuti tänapäeva digimaailmas on tähtis roll omavaheliste sotsiaalsuhete arendamisel.

Hetkel pole kunagisest mänguväljakust peaaegu midagi alles – kaks kiigekest ja needki seisavad veel üsna ehku peale püsti. Ja lapsed käivad siiski sinna kiikumas ja ühiselt aega veetmas, sest lastel pole kohapeal võimalusi vaba aja sisustamiseks. Antud mänguväljak sisustaks paljude Uue-Antsla laste aega.

"Antud ideest saavad otsest kasu lapsed ja lapsevanemad.  Lapsed saavad endale koha, kus on võimalik käia ohutult mängimas ning samal ajal ka olla füüsiliselt aktiivne ning suhelda oma eakaaslastega silmast silma.  Lapsevanemad saavad olla kindlad, et nende laps/lapsed on turvalisel mänguväljakul.  15000€  (Sisaldab näiteks kiik/pesakiik + liumägi, kaalukiik, vedrukiik, pink. Lisaks ka atraktsioonide alune pinnas)

___________________________________________________________________________

3. Välijõusaalide rajamine Tsooru rahvamaja ja Uue-Antsla rahvamaja juurde

Tsooru ja Uue-Antsla külad asuvad keskusest eemal, mistõttu on sealsete elanike võimalused piiratumad ning eeldavad enamasti transpordi olemasolu. Näiteks puuduvad piirkondades võimalused tegeleda tervisepordiga (puudub ka kergliiklustee, mis võimaldaks turvaliselt tegeleda käimise ja jooksuga). Samas on rahval suur huvi ja vajadus aktiivsete tegevuste järele. Luues piirkondadesse sportimisvõimalusi, tõstaks see elukvaliteeti ja aitaks kaasa rahvatervise paranemisele piirkonnas.

MTÜ Vingerpuss, Tsooru rahvamaja, MTÜ Kaksküla ja Uue-Antsla rahvamaja teevad ettepaneku rajada Uue-Antsla ja Tsooru külla välijõusaalid (4 välidrenažööri, millest 3 on kahe funktsiooniga)  koos 2-kohaliste rippkiikedega (viimased annaksid tegevust lastele sel ajal, kui vanemad treenivad, soodustades pere ühist ajaveetmist). Välijõusaalid sobiks rajada rahvamajade juures asuvatesse parkidesse, sest seal on lihtsam platse hooldada ning organiseerida järelvalvet. Luues ühesugused jõusaalid kahte kohta, aitab see kokku hoida kulutusi (suurem tellimus annab hankijaga kauplemisvõimaluse, üks ettevalmistus ja planeerimine, pinnase ettevalmistus üheaegselt, masinate kasutuse parem koordineerimine jne.)

Soetatavad seadmed on sobilikud välistingimustesse, nad on ohutud ja valmistatud nii, et peaksid vastu nii vahelduva ilmastiku kui vandalismi korral. Seadmed on äärmiselt vastupidavad ja paariaastase garantiiga. Usume, et välitrenažööridest ning kiikedest on rõõmu ja kasu nii noortele kui vanadele ning see annab küladesse uut hingamist.

Projekti elluviimisest saaksid kasu Tsooru ja Uue-Antsla külade elanikud, lisaks nendega piirnevate külade elanikud. Hinnanguliselt on potentsiaalseid kasusaajaid kokku üle 800 (500 Tsooru kandis ja 300 Uue-Antsla kandis), kelle elukeskkond paraneks ja aktiivse vaba-aja veetmise võimalused suureneksid.  Maksumus 15 000 EUR.

__________________________________________________________________________________

4. Valla kruusateede parandamine   

Kaasava eelarve rahalised vahendid võiks suunata kruusateede parandamisse, kuna see puudutab meid kõiki. Teede heal tasemel hoidmine tagab ohutu liiklemise autojuhtidele ja jalgratturitele ning inimeste rahulolu. Kaasav eelarve on muidugi kiiduväärt ettevõtmine, kui teised probleemid on lahendatud. Kui palju on rõõmu järjekordsest mänguväljakust, kui selleni jõudmiseks tuleb ukerdada läbi mudalompide? Kasu saavad kõik vallaelanikud ja ettevõtjad, kes praegu peavad korrast ära teelõike taluma oma närvide ja tehnika hinnaga. Vajadus on kindlasti suurem, kui kaasava eelarve maht, aga iga lisaeuro on parem, kui mitte midagi. Kasusaajad: Antsla valla elanikud ja külalised. Maksumus 15 000 eurot.

__________________________________________________________________________

5. Nässmõisa ujumiskoha parendamine       

Praegusel hetkel pole Antsla linna lähipiirkonnas korralikku ujumiskohta. Nässmõisa järves vohavad heintaimed takistavad järve kasutamist ujumiseks. Kaasava eelarve rahastus annaks võimaluse ujumiskoha süvendamiseks ning täiendavalt liivaga katmiseks, lisaks saaks paigaldada käimla ning pinke ja prügikaste ning võimalusel ka mänguvahendeid. Otsesed kasusaajad on Antsla linna elanikud, potentsiaalsed kasusaajad Antslat külastavad inimesed ning möödasõitjad. Antsla valla järverandade parendamine aitab vähendada juba korrastatud randade kasutuskoormust.  Maksumus 15 000 eurot.

.