Energiakulude hüvitamine

25.05.22

 

TOETUSE TINGIMUSED

Toetust saab küsida, kui toetuse taotlemise kuu/kuude netosissetulek on:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

 

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

NB!  Üksi elava pensionäri toetust ei arvestata sissetulekute hulka.

Antsla vallas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Antsla valda registreeritud isikutel. Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on Antsla vallas, kuid nende registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad nad toetuse saamiseks pöörduma omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht.

Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Antsla vald alustab vähemkindlustatud peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse avalduste vastuvõtmist 17.01.2022. Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini nii e-posti teel energiatoetus@antsla.ee kui kohapeal avaldust täites.

 

Toetuse menetluse aeg on 35 tööpäeva, mida lisadokumentide nõudmise korral võib pikendada 7 tööpäeva.

Toetuse taotluste avaldusi võetakse vastu ja konsultatsiooni pakutakse järgnevalt:

Antsla Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja volikogu saalis

E:17.01 09.00-12.00 Maiu Pärna tel 53425707 ja Agnes Kirsbaum tel 5290722.
T: 18.01 14.00-17.30 Maiu Pärna tel 53425707 ja Agnes Kirsbaum tel 5290722.

K: 19.01 Vastuvõttu ei toimu;

N: 20.01 Kobela raamatukogus 09.00-12.00 ja Vaabina raamatukogus 13.00-15.00, Maiu Pärna tel 53425707.
Kuldre vallamajas 09.00-12.00 ja Urvaste raamatukogus 13.00-15.00 Agnes Kirsbaum tel 5290722.

R: 21.01 Haabsaare raamatukogus 09.00-11.00 ja Tsooru rahvamajas 12.00-15.00 Maiu Pärna tel 53425707.

R: 21.01 Antsla Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas 09.00-12.00 Agnes Kirsbaum tel 5290722.

Alates 24.01.2021 sotsiaalosakonnas vastuvõtu aegadel. Palume vastuvõtule ette registreeruda telefonil 53425707 või energiatoetus@antsla.ee

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/või jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas. Vallavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma viie kuu energiaarved, kui toetust soovitakse taotlema tulla veebruaris 2022.

 

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Toetuse taotlemise vormi saad alla laadida siit:  täida eletrooniliselt ja saada,  prindi ja täida kirjalikult         
 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval ametnikul on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.